Post Job Title Position(s)
2019-07-26 พนักงานขับรถผู้บริหาร 1
2019-07-26 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 1
2019-07-26 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1
2019-07-26 ประสานงานภายใน -
2019-07-26 Computer Graphic Designer/ Web Designer/ 3D Visualizer 1
2019-07-26 โฟร์แมน (Foreman) / Project Co-ordinator 1

พนักงานขับรถผู้บริหาร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย
 • สามารถขับรถยนตร์/รถจักรยานยนตร์ได้ และมีใบขับขี่
 • มีความชำนาญ/รู้เส้นทาง
 • เงินเดือน 12,000 บาท

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน และมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานล่วงเวลา และสามารถออกต่างจังหวัดได้ (บางครั้ง)
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้าน HR จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน

 • ดูแลรับผิดชอบด้านฝึกอบรม
 • ดูแลรับผิดชอบด้านสรรหาและคัดเลือก
 • ดูแลเรื่องกฏหมายแรงงาน

 

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานจัดซื้ออย่างน้อย 3 ปี
 • มีไหวพริบ รอบคอบ มีทักษะในการต่อรองดี ความรู้รอบตัวดี
 • ขยัน กระตือรอร้น และมีความรับผิดชอบสูง พร้อมที่จะศึกษางาน
 • มีความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบด้านงานป้าย งานก่อสร้าง และมีทักษะด้านงานช่าง
 • ถ้าสามารถอ่านแบบได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 


 

ประสานงานภายใน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบริหาร/เลขานุการ/การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office-Word,Excel,Internet ได้
 • มีความขยัน มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี

 

รายละเอียดของงาน

 • ทำงานตามคำสั่งของหัวหน้างาน
 • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
 • ทำงานด้านเอกสาร

 

 


 

Computer Graphic Designer/ Web Designer/ 3D Visualizer

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์, นิเทศศิลป์, มัณฑนศิลป, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบกราฟฟิค และสามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Corel Draw, Illustrator, Photoshop, Dreamweaver, 3DsMax
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD หรือทำงาน 3D  Animation ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้นในการทำงาน

 

รายละเอียดของงาน

 • คิด Concept งาน, ออกแบบงานกราฟฟิค
 • ออกแบบและปรับปรุงสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัทฯและบริษัทฯในเครือ
 • ออกแบบและปรับปรุง website ของบริษัท และบริษัทฯในเครือ

 

 

โฟร์แมน (Foreman) / Project Co-ordinator

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง สถาปัตยกรรม วิศวกรรม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความขยัน กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี และความรับผิดชอบสูง
 • มีทักษะในการสื่อสาร มีไหวพริบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานล่วงเวลา และสามารถออกต่างจังหวัดได้ (บางครั้ง)
 • สามารถติดต่อประสานงานกับฝ่ายผลิต ฝ่ายติดตั้ง ผู้รับเหมา และลูกค้าได้ดี
 • สามารถดูหน้างาน ดู Plan งาน และวัดขนาดหน้างานได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word/Excel ได้ดี
 • มียานพาหนะเป็นของตัวเอง
 • มีความรู้ด้านงานก่อสร้าง และถ้าสามารถดูแบบงานได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน

 • ควบคุมงานติดตั้งป้ายทั้งภายใน และภายนอกอาคารตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ
 • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน
 • ควบคุมดูแลงานติดตั้ง ตรวจเช็คคุณภาพ ความถูกต้องและความเรียบร้อยของงาน
 • วางแผนการทำงาน ควบคุมทีมช่าง และจัดทำรายงานความคืบหน้าของงาน
 • ออกไปสำรวจหน้างาน ร่วมประชุม site meeting